Privacy beleid van Filmhuis Weert

 

Filmhuis Weert hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar donateurs. Persoonlijke gegevens worden door Filmhuis Weert dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Filmhuis Weert houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

De AVG

Het dagelijks bestuur van Filmhuis Weert is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het Privacy Beleid. Filmhuis Weert is gebonden aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Uitgangspunten

Filmhuis Weert gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Filmhuis Weert houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten.

 

Rechtmatigheid

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 

Doelbinding

Filmhuis Weert zorgt ervoor dat alleen voor omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

 

Minimalisatie

Filmhuis Weert verwerkt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Dat betekent dat in principe 3 jaar na beëindiging van het donateurschap de persoonsgegevens vernietigd zijn. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

 

Vertrouwelijkheid

Filmhuis Weert gaat zorgvuldig om met de gegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Ze worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. Daartoe zorgt Filmhuis Weert  voor een passende beveiliging van de gegevens.

 

Beveiliging

Filmhuis Weert heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Hiervoor zijn verschillende maatregelen getroffen:

 • Het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoord in ons systeem;
 • Het maken van back-ups van de persoonsgegevens;
 • Alle personen die namens Filmhuis Weert van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan;
 • Alle vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens..
 • Filmhuis Weert kan persoonsgegevens delen met derden als daartoe door de donateurs toestemming wordt verleend.

 

Delen met derden

Filmhuis Weert kan persoonsgegevens delen met derden als daartoe door de donateurs toestemming wordt verleend.

 

Proportionaliteit

Filmhuis Weert zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegevens de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat wordt beoogd.

 

Dit Privacy Beleid is vastgesteld door de algemene vrijwilligersvergadering van Filmhuis Weert op 7 november 2018.

 


Privacy Reglement van Filmhuis Weert

 

Inleiding

Filmhuis Weert hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens.

Wij houden ons in alle gevallen aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent in ieder geval dat:

 • We uw gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
 • Wij passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Filmhuis Weert verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het versturen van nota’s (nog niet digitaal)
 • Het bijhouden van een ledenlijst
 • Analyses van bezoekersaantallen

Voor bovenstaande doelstellingen vragen wij van u de volgende gegevens:

Naam, adres, postcode, plaats, land, woonplaats, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer

 

Delen met derden

Filmhuis Weert kan persoonsgegevens delen met derden als daartoe door de donateurs toestemming wordt verleend.

 

Bewaartermijn

Filmhuis Weert bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Dat betekent dat in principe 3 jaar na beëindiging van het donateurschap de persoonsgegevens vernietigd zijn. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

 

Beveiliging

Filmhuis Weert heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op ons systeem;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens;
 • Alle personen die namens Filmhuis Weert van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden tot geheimhouding daarvan;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking va uw persoonsgegevens dan kunt u hierover contact met ons opnemen. U heeft bovendien altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

 

Dit Privacy Reglement is vastgesteld tijdens de algemene vrijwilligersvergadering van Filmhuis Weert op 7 november 2018.